Florida [11 Retail Stores]

Georgia [5 Retail Stores]

Iowa [1 Retail Store]

Kansas [2 Retail Stores]

Minnesota [9 Retail Stores]

Mississippi [1 Retail Store]

Nebraska [1 Retail Store]

North Carolina [10 Retail Stores]

North Dakota [1 Retail Store]

Oklahoma [2 Retail Stores]

South Carolina [5 Retail Stores]

South Dakota [1 Retail Store]

Tennessee [6 Retail Stores]

Texas [15 Retail Stores]

Virginia [5 Retail Stores]

Wisconsin [3 Retail Stores]